Nederlandse versie
Aktueel waar: Temp: 20.3 °C | Daupunt: 17.7 °C | Barometer: 1008.8 hpa | Wyn: SW Krêft 2 | Delslach: 7.2 mm | Sinnekrêft: 2.6 | Kâns op delslach: 5 % | Boarne: WSD

Bedriuwsynformaasje

Korrespondinsje-adres
De Zwart Skildersbedriuw
Postbus 53
9104 ZH Damwâld

Digitaal fakturearje: factuur@dezwartonline.nl

Telefoon icoon 0511-421580

WhatsApp icoon

KFK 01075013
BTW-nûmer: NL 805267013 B01

Bankynformaasje
IBAN: NL85RABO0307820556
BIC: RABONL2U

WKA:PDF-bestân mei WKA-gegevens

Algemiene betingsten
- Konsuminteferzje
- Saaklike ferzje

Adres as QR-koade

Kontaktgegevens

Besykadressen

Damwâld
Hearewei 2
9104 CT Damwâld
Telefoan: 0511-421580
Faks: 0511-421643

Skiermûntseach
Melle Grietjespaad 13A
9166 LT Skiermûntseach
Telefoan: 0519-531037

Winkels

Damwâld
Hearewei 2
9104 CT Damwâld

Skiermûntseach
Melle Grietjespaad 13A
9166 LT Skiermûntseach
Hâld rekken mei beheinde iepeningstiden

Copyright & Auteursrjocht

Op alle ynhâld, lykas foto’s, piktogrammen, logo’s, lay-outs en teksten dy’t oan it bedriuw bûn binne, is it auteursrjocht fan tapassing. It is net tastien om sûnder tastimming ynhâld of parten dêrfan te reprodusearjen of earne oars te publisearjen, mei útsûndering fan sykrobots en backlinks. By twivel moatte jo foarôf skriftlik om tastimming freegje.

Kontakt fia it ynternet

Mail: info@dezwartonline.nl

Fakatueres

Skilder(s) yn besit fan rydbewiis B en op syn minst MBO nivo 2 - VCA basis en solide kennis fan houtrot herstel. It giet om wurk yn de partikuliere sektor en saaklike tsjinsten. Beleanning neffens CAO SAG. Graach oanfreegje fia e-post of brief of besykje ús winkel.

Staazjes

It is mooglik om foar ferskate opliedings staazje by ús te rinnen.
Nim kontakt op foar de mooglikheden.

Erkend Learbedriuw

Wy steane by de SBB* ynskreaun mei it ID-nûmer 100352009.
* Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Op www.stagemarkt.nl steane de beskikbere opliedingen.
Wy binne ek lid fan Skildersfakoplieding Fryslân.

Keurmerken & Sertifisearringen

Wy binne in OnderhoudNL-Garânsjebedriuw.
Us bedriuw is VCA* 2017/6.0 sertifisearre.

Algemiene ynformaasje

Wy binne in bedriuw mei koarte linen en fêste oansprekpunten. In kompakt team fan entûsjaste meiwurkers stiet foar jo klear. Us útgongspunt is duorsum ûnderhâld, wy tinke dêrby graach nij oer oplossingen dy’t foar de lange termyn gaadlik binne. Wy stimulearje it brûken fan betroubere ynnovative produkten.

Maatskiplik ferantwurde ûndernimme

Maatskiplik ferantwurde ûndernimme (MVO) is by ús fanselssprekkend.
Wolle jo witte hoe’t wy dêr op it stuit yn de praktyk foarm oan jouwe, nim dan kontakt mei ús op.

Klachten & Suggestjes

Us útgongspunt is om klachten foar te kommen of yn alle gefallen ta in minimum te beheinen. Ha jo dochs in klacht oer ús tsjinstferliening of binne jo net hielendal tefreden, bliuw der dan net mei omrinnen. Stjoer ús in mail, in brief of belje ús. Dan kinne wy der sa gau mooglik wat oan dwaan.

Ha jo suggestjes, tips of ideeën dy’t ús tsjinstferliening noch fierder ferbetterje kinne? Wy sjogge jo kommentaar mei belangstelling yn ‘e mjitte kommen!

Privacy

- Jo privacy is tige wichtich foar ús. Lês hjir hoe’t wy dêrmei omgeane.

Disclaimer

De oanbeane ynhâld is mei soarch gearstald, de ynformaasje wurdt jo lykwol oanbean ûnder foarbehâld fan:
- Flaters en ûnkrektheden of beslissingen dy’t dêrop basearre binne.
- It ûntlienen fan rjochten oan de oanbeane ynformaasje of in part dêrfan.
- Beskikberheid, aktualisearring en wizigingen dy’t wol of net fan tefoaren oankundige binne.

| Pageviews: hjoed 12 | 312354 sûnt 2015 | Unike besikers: 41451 |
Onderhoud-nl
Copyright © De Zwart Skildersbedriuw
1911 - 2024
af-logo